Bruce’s tank

1548268345935

45 x 45 x 36高 cm 总水体: 90升 主缸水体: 72升

开缸日期: 2018-01-01 缸龄: 598天

最近一次换水: 210天前 10.0升
8.3

KH 水硬度

0.0

PO4 磷酸盐

400.0

Ca 钙

1350.0

Mg 镁

5.0

NO3 硝酸盐

0.0

NO2 硝酸盐

400.0

K 钾

1.025

盐度比重

器材列表

光照:
T5+Led
造流:
Tunze 6040*2
蛋分:
Reef octopus 110-s
水泵:
Kraken k-30
温控:
Ista+鈦管500W
滤材:
活石+af life bio fil
补水:
Autoaqua mato-100p
滴定:
Kebab*8
水质测试:
Salifert
RODI溢渗透:
Ro 五胞胎+Af sea salt
其它器材:
Im aqua gadget 7301+af zeo mix

生物列表

鱼:
魚隻 × 6
4 回复 | 516次点击 | 直到 2019-02-05 15:24:01 +0800 | 改成倒序阅读 | 电梯到达最后回复
密集恐惧症
粘了不少时间吧?

改成倒序阅读

48 18
48 6
48
48 20
48 9
48
下载APP