1.5 zeovit

1545910512953

150 x 70 x 60高 cm 总水体: 700升 主缸水体: 630升

开缸日期: 2018-11-27 缸龄: 149天

器材列表

光照:
宇杰10管灯盘
造流:
MP40
蛋分:
bk d250
温控:
一匹分体
2 回复 | 320次点击 | 直到 2018-12-27 19:39:09 +0800 | 改成倒序阅读 | 电梯到达最后回复

死石开缸 开太多st 导致菌膜爆发 现在停掉st sp aa food

改成倒序阅读

48 16
48 13
48
48 1
48
48
下载APP