1.5 zeovit

1545910512953

150 x 70 x 60高 cm 总水体: 700升 主缸水体: 630升

开缸日期: 2018-11-27 缸龄: 361天

器材列表

光照:
宇杰10管灯盘
造流:
MP40
蛋分:
bk d250
温控:
一匹分体
5 回复 | 853次点击 | 直到 2019-11-08 00:39:11 +0800 | 改成倒序阅读 | 电梯到达最后回复 | 添加到黑名单

死石开缸 开太多st 导致菌膜爆发 现在停掉st sp aa food

开缸也有一年了,珊瑚的状态也不错,唯一的遗憾就是鸡心死了

希望下个一年继续保持吧

改成倒序阅读

96 16
96 13
96
96 2
96
96
下载APP