dianr电筒光下黑漆漆的蓝魔

1564972436538

1200 x 500 x 800高 cm 总水体: 350升 主缸水体: 480000升

开缸日期: 2018-08-20 缸龄: 369天
10.24

盐度比重

4 回复 | 790次点击 | 直到 2019-08-14 00:10:56 +0800 | 改成倒序阅读 | 电梯到达最后回复

夜晚的鱼缸,拿手机电筒去观察蓝魔,发现电筒一照,蓝魔变成了黑色

好玩

灯坏了,换了一只fluval 灯可调强弱

改成倒序阅读

48
48 2
48 5
48
48 1
48 1
下载APP